LopendVuur

Impressie gemeenteberaad 11 februari 2015

11 februari jl. was er een eerste gemeenteberaad over een toekomstbestendige PKN gemeenschap voor de langere termijn. Op deze avond zijn ruim 80 gemeenteleden in Het Brandpunt op een constructieve en open manier met elkaar in gesprek gegaan over dit onderwerp. Met dit artikel willen we een impressie geven van dat gemeenteberaad. En de aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en positieve inzet.

In een korte inleiding heeft Alex Baarslag van de Algemene Kerkenraad (AK) iets geschetst van de achtergronden om een discussie te starten over een kerkgemeenschap, die ook op de langere termijn op een goede manier kan functioneren. Er is een terugloop in het aantal kerkgangers op de zondag­morgen, een verminderde deelname aan activiteiten en het kost steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden voor verschillende functies. Dat noopt tot nadenken over de toekomst. Daarnaast spelen ook de financiën een rol. Dat is nog niet urgent, maar op de langere termijn zullen de inkomsten niet meer op wegen tegen de uitgaven, als er geen veranderingen worden doorgevoerd.

Vervolgens hebben Hieke van der Meulen en Ariska Holland iets verteld over hun ervaringen binnen de werkgroep vieringen, die sinds juli 2014 aan de slag is. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Ervaringen zijn daarin gedeeld. Ze hebben vieringen bijgewoond in alle vier de wijken. Ook vieringen buiten onze kerkgemeenschap werden bezocht, zoals die van de Doorbrekers en de ruimtevieringen. Aansluitend is er binnen de werkgroep besproken, wat er voor zorgt dat het voor iemand een goede viering is. De leden van de werkgroep hebben dit als een verrijking ervaren en ze zouden het mooi vinden als er ook andere gemeenteleden eens gaan buurten in één van de andere wijkgemeenten.

Daarna zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan. In deze groepen is gesproken over twee vragen:

  • Wat vind je belangrijk in een viering?
  • Wat vind je spannend als we als wijkgemeenten meer moeten gaan samenwerken in een viering?

De antwoorden op deze vragen kon een ieder vermelden op gekleurde stickers. Zodoende kon iedereen zijn of haar inbreng leveren. Het is natuurlijk onmogelijk om al die stickers in dit artikel te bespreken. Wel vermelden we graag wat zaken die ons zijn opgevallen: 

  • Diversiteit in soorten vieringen wordt belangrijk gevonden.
  • Opvallend was dat heel vaak het thema muziek terugkwam. Samen zingen, een koor e.d. wordt belangrijk gevonden voor een viering. Voor de een is daarbij het zingen van de bekende psalmen van belang, terwijl een ander geïnspireerd kan raken door een modern lied en een derde blij wordt van het luisteren naar een cantorij.
  • De overdenking/preek werd meerdere malen vermeld op de stickers. Ook hier was een onderscheid te zien tussen wat meer traditionele kerkleden, die een goede uitleg van de bijbel daarbij belangrijk vinden en anderen, die ook geraakt kunnen worden door een filmpje van youtube.
  • Voor veel mensen is een goede samenhang in de liturgie van de viering van belang. Het gaat erom dat je geraakt en geïnspireerd wordt. De vorm waarin dat gebeurt, is dan minder belangrijk.
  • Naast de viering wordt het samen gemeenschap zijn belangrijk gevonden voor een bloeiende kerkgemeenschap: zien en gezien worden; met elkaar meeleven.
  • Er zijn zorgen met elkaar gedeeld, met name ook waarom we als kerkgemeenschappen zo slecht in staat zijn om jongeren te binden. Mede in dat licht gaat het in de huidige discussie eigenlijk om meer dan alleen de vieringen: het gaat om een visie op kerk zijn in deze tijd. Daar horen ook pastoraat en diaconaat bij.
  • Oecumene in brede zin wordt belangrijk gevonden, zijnde het open staan voor en beleven van andere vormen van geloven en zingeving. Het niet meer kunnen houden van een eucharistieviering is voor velen een gemis.

Als afsluiting van deze bloemlezing een treffend citaat op één van de stickers: ‘veranderingen zijn geen bedreiging, maar een verrijking naast wat er al is’. Dit citaat typeert goed de open houding naar elkaar toe, die wij op dit gemeenteberaad hebben ervaren.

 

De werkgroep vieringen zal in haar eerstvolgende bijeenkomst alle flappen met stickers en gemaakte verslagen zorgvuldig analyseren en bekijken welke volgende stappen gezet kunnen worden in de zoektocht naar een toekomstbestendige PKN gemeenschap.

Naar schatting over ongeveer een half jaar volgt er een nieuw gemeenteberaad om de resultaten daarvan weer te bespreken.