LopendVuur

Aanleiding en achtergronden visietraject 2020

De continuïteit van (PKN) kerk zijn in Hoogland / Amersfoort-Noord vraagt om een herbezinning op de koers voor de komende jaren. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar nadrukkelijk ook om de vraag, hoe we in de toekomst kerk willen en kunnen zijn. Wat kunnen we als wijkgemeentes / geloofsgemeenschappen van elkaar leren en wat hebben we elkaar te bieden.

In gezamenlijk overleg van (een representatieve vertegenwoordiging van) de vier wijkkerkenraden is vastgesteld, dat er voor die genoemde  herbezinning op de koers een open dialoog nodig is. Daarbij zijn er geen eisen vooraf geformuleerd, die een breekpunt zouden kunnen of mogen zijn. Wel zijn er wensen en verwachtingen, die meegenomen worden in die dialoog. Gekozen is voor een aanpak, die toewerkt naar een financieel gezonde, aantrekkelijke kerk / geloofsgemeenschap voor alle groepen en alle leeftijden. Hoe dat er dan precies uit komt te zien, weten we nu nog niet, maar dat hopen we, met ieders inbreng, gaandeweg te ontdekken.

Er gebeurt natuurlijk al het nodige op het gebeid van gezamenlijke / bovenwijkse activiteiten, (denk aan Diaconie, Vorming en Toerusting en het Kringwerk, projecten voor de oudere jeugd etc.), maar er is meer nodig. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad (AK) als belangrijke stap op weg naar die toekomstbestendige PKN+ gemeenschap een tweetal werkgroepen (commissies) ingesteld.

  1. De werkgroep Vieringen heeft als belangrijkste doel om een inventarisatie te maken van de wensen die leven aangaande de zondagse vieringen en alles wat daar zoal mee samenhangt, om van daaruit te komen tot een voorstel, waar alle wijkgemeenten zich in kunnen vinden.
  2. De werkgroep Communicatie 2020 draagt zorg voor eenduidige en duidelijke informatie over het proces naar alle gemeenteleden in Hoogland en Amersfoort Noord. Daarnaast zal ze proberen om zoveel mogelijk alle leden van de vier genoemde wijkgemeenten te betrekken bij dit proces. Zij zal dus de rol van ‘boodschapper’ op zich nemen.

Beide werkgroepen bestaan uit evenredige vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten. Op deze manier wordt de gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid van de wijken geborgd.